29 มิถุนายน 63 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร