27 มิ.ย. 63 โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน