26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงมติในที่ประชุม