16 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา