เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ