เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชองปฏิบัติการ