เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop CS3