อบรมหลักสูตร การเบิกจ่าย วิธีการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงาน

2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจบี