โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อและวัตนกรรมการสอนโปรแกรม Adobe Captivate

 24 กันยายน 2559......

18 มีนาคม 2563   324 ครั้ง
Share :

อบรมโครง "ฝึกอบรมพิธีกร นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์"

 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม GTX......

18 มีนาคม 2563   323 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอน

 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอลงกตบีช ......

18 มีนาคม 2563   329 ครั้ง
Share :

เข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม GTX ......

18 มีนาคม 2563   360 ครั้ง
Share :

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 23-28 กรกฎาคม 2559......

17 มีนาคม 2563   333 ครั้ง
Share :