โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

อบรมโครงการ Innovation 2017

 27 เมษายน 2560 ......

18 มีนาคม 2563   315 ครั้ง
Share :

ร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 กิจกรรม ปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตร์พระราชา" Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand 4.0 ......

18 มีนาคม 2563   329 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตร

 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม GTX......

18 มีนาคม 2563   362 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ซี สโตน......

18 มีนาคม 2563   330 ครั้ง
Share :

อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก 2 กันยายน 2560"......

18 มีนาคม 2563   327 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint

 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์......

18 มีนาคม 2563   382 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint 2010

 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์......

18 มีนาคม 2563   350 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop CS3

 27-28 กุมภาพันธ์ 2560......

18 มีนาคม 2563   301 ครั้ง
Share :

ได้สำเร็จการศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศไทย 4.0

 18-31 สิงหาคม 2560 ......

18 มีนาคม 2563   334 ครั้ง
Share :