โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน

 การเขียน และคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามแนวทาง Thinking School......

18 มีนาคม 2563   340 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop CS3

 20-21 กุมภาพันธ์ 2561......

18 มีนาคม 2563   346 ครั้ง
Share :

อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 1

 11-23 ธันวาคม 2561......

18 มีนาคม 2563   365 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint

 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์......

18 มีนาคม 2563   332 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint 2010

 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์......

18 มีนาคม 2563   347 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 25-26 กันยายน 2560 ......

18 มีนาคม 2563   353 ครั้ง
Share :

อบรมหลักสูตร การเบิกจ่าย วิธีการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงาน

 รายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดการทักท้วงจาก สตง. ......

18 มีนาคม 2563   395 ครั้ง
Share :

้has been the trainer in Chaichumpol Smart Camp 2017

 12 October,2017......

18 มีนาคม 2563   323 ครั้ง
Share :

ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการในดวงใจยอดเยี่ยมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา

 18-31 สิงหาคม 2560 ......

18 มีนาคม 2563   370 ครั้ง
Share :