โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint

 11 กุมภาพันธ์ 2562......

18 มีนาคม 2563   394 ครั้ง
Share :

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด แม่หม้าย

 กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ......

18 มีนาคม 2563   278 ครั้ง
Share :

้has been the trainer in E.P. intergration science Camp 2019

 22-26 August, 2019......

18 มีนาคม 2563   280 ครั้ง
Share :

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (อบรมหลักสูตรและแผนงาน)

 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ล่องแก่งชมดาว......

18 มีนาคม 2563   278 ครั้ง
Share :

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้

 ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ 8-12 กันยายน 2562......

18 มีนาคม 2563   274 ครั้ง
Share :

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำอาหารกลางวัน

 รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 มีนาคน 2562......

18 มีนาคม 2563   269 ครั้ง
Share :

อบรมหลักสูตร ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 4.0 รุ่นที่ 1

 1-12 กรกฎาคม 2562......

18 มีนาคม 2563   323 ครั้ง
Share :

เกียรติบัตรสนันสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นร.

 28 กุมภาพันธ์ 2561......

18 มีนาคม 2563   266 ครั้ง
Share :

อบรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา

 25-27 ตุลาคม 2561 ณ ตอลคู่บีช รีสอร์ท ......

18 มีนาคม 2563   251 ครั้ง
Share :