โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

อบรมโครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมนิณีการ์เดนท์ ......

19 มีนาคม 2563   522 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชองปฏิบัติการ

 ทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 21 กันยายน 2562......

19 มีนาคม 2563   571 ครั้ง
Share :

อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด

 ท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) 17 สิงหาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   569 ครั้ง
Share :

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 โรงเรียนอีโคสคูล 22-24 กรกฎาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   560 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop CS3

 30-31 กรกฏาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   553 ครั้ง
Share :

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 ขององค์กรปกครองระดับท้องถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 27-31 พฤษภาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   585 ครั้ง
Share :

อบรมโครงการพัฒนาระะบบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม GTX......

19 มีนาคม 2563   607 ครั้ง
Share :

้has been the trainer in E.P. English booth Camp 2019

 18-19 july,2019......

18 มีนาคม 2563   442 ครั้ง
Share :

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint 2010

 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ......

18 มีนาคม 2563   555 ครั้ง
Share :