โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

30-31 กรกฏาคม 2563 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โปรแกรม PowerPoint,PhotoShop ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ......

04 สิงหาคม 2563   699 ครั้ง
Share :

29 กรกฏาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โปรแกรม Paint ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ......

04 สิงหาคม 2563   743 ครั้ง
Share :

22-23 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์

 ทางการเรียนที่สูงขึ้น ณ สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่งสง......

04 สิงหาคม 2563   644 ครั้ง
Share :

29 มิถุนายน 63 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร

 ทางการศึกษา ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง......

22 กรกฎาคม 2563   425 ครั้ง
Share :

16 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมสวนพฤกษาสิรินธร......

17 มิถุนายน 2563   390 ครั้ง
Share :

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล......

15 มิถุนายน 2563   384 ครั้ง
Share :

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ

 การเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 12-13 มิถุนายน 63......

14 มิถุนายน 2563   382 ครั้ง
Share :

อบรมและสัมมนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุ่นที่ 4 20-26 มกราคม 2563......

19 มีนาคม 2563   983 ครั้ง
Share :

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการ

 เรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 27-29 ตุลาคม 2562......

19 มีนาคม 2563   794 ครั้ง
Share :