รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง  &n

Read more

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง  &n

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

8-11 ม.ค. 56 ฝึกอบรมเชิลปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสัวกัด

Read more