โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลรับรางวัลระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด (Best Practice) ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

Read more

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท)

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2561 ผ่านระดับดี วันที่ 5 มิถุนายน 2560

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาต้นแบบ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 6 ตุลาคม 2560

เป็นสถานศึกษาที่มีการปลู

Read more