๒๐-๒๖ ม.ค.๖๓ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเดนซ์

Read more

1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นหัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สมศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด

Read more

๑๕ ม.ค. ๖๓ นายกและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลร่วมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารข้อมูลตู้ kiosk พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล และประสานงานบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องการจัดการบำบัดน้ำเสีย

Read more

กิจกรรมการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง

Read more

๑๑ ม.ค. ๖๓ วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

Read more

๗ ม.ค. ๖๓ ประชุมเตรียมความพร้อมงานฉลองรางวัลพระราชทาน “ศิษย์เก่าร่วมภาคี ๑๒๐ ปี ชัยชุมพล” ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง

Read more