27-31 พ.ค. 62 เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบีิหารจัดการศึกษาตลอกชีวอตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้

Read more

30-31 ก.ค. 62 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โปรแกรม Adobe Photoshop

Read more

17 ส.ค. 62 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

Read more

8-12 ก.ย. 62 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์

Read more

7-9 มี.ค. 62 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ(Thai school lunch)

Read more

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

๑๓ ธ.ค. ๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับศิษย์เก่า เตรียมงานฉลองรางวัลพระราชทานและทอดผ้าป่าสามัคคี

Read more