การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง       :   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย     :   นายการุญ  ปัญจะสุวรรณ์
โรงเรียน     :   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
ปีที่วิจัย       :   2561

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา  แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศ
บาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบัน
และความต้องการ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยการ
สอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 73 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 313 คน ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยตรวจสอบ ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 11 ท่าน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถามผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน ตรวจสอบร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) ระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล สอบถามความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 73 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 88 คน ที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
            ผลการวิจัย พบว่า
            1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งโดยรวมและรายฝ่ายอยู่ในระดับมาก
ยกเว้นฝ่ายวิชาการ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ความต้องการ 
ของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียนทั้งโดยรวมและรายฝ่ายอยู่ในระดับมากที่สุด
            2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพลกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ
ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก ด้านหลักการของรูปแบบ และด้านวิธีการดำเนินงาน
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก ด้านหลักการของรูปแบบ
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านวิธีการดำเนินงาน มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
            3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล   
ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.00) จำแนกตามกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ำกว่า        
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
            4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล    
ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *