โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน......

16 มีนาคม 2563   11 ครั้ง
Share :
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561......

16 มีนาคม 2563   10 ครั้ง
Share :
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561

 ผ่านระดับดีเยี่ยม ......

16 มีนาคม 2563   11 ครั้ง
Share :
 

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

 19 กันยายน 62 การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด......

16 มีนาคม 2563   9 ครั้ง
Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

  กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ......

17 มีนาคม 2563 13 ครั้ง

Share :
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

 ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช......

17 มีนาคม 2563 14 ครั้ง

Share :
 

อบรมและสัมมนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร

19 มีนาคม 2563 8 ครั้ง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุ่นที่ 4 20-26 มกราคม 2563 ...

Share :
 

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการ

19 มีนาคม 2563 9 ครั้ง

เรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 27-29 ตุลาคม 2562 ...

Share :
 

อบรมโครงการอบรมพํมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

19 มีนาคม 2563 8 ครั้ง

24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมนิณีการ์เดนท์ ...

Share :
 

วารสารหน้าเดี่ยว วารสารหน้าเดี่ยวทั้งหมด

สังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

19 มีนาคม 2563 8 ครั้ง

"ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล" 28 กุมภาพันธ์ 2563 ...

Share :
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ่
3
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

26 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรม ICT ระดับจังหวัด เพื่อขออนุมัติ

26 มีนาคม 2563 6 ครั้ง

จัดสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนดิจิตอลและดิจิตอล 2 ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ...

Share :
 

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

21 มีนาคม 2563 11 ครั้ง

กิจกรรมการพัฒนาฝ่ายชะลอน้ำหินทิ้งคลองและร่วมปลูกป่าไม้พื้นถิ่น 18 มีนาคม 2563...

Share :
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

21 มีนาคม 2563 12 ครั้ง

17 มีนาคม 2563 ณ ห้องกีรตินิตยภิรมย์...

Share :
 

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

21 มีนาคม 2563 8 ครั้ง

ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการป้องกันโรค Covid-19 13 มีนาคม 2563...

Share :
 

สังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

21 มีนาคม 2563 11 ครั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2563...

Share :
 

ฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561

20 มีนาคม 2563 14 ครั้ง

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน 28 กุมภาพันธ์ 2563...

Share :