โทรศัพท์ | อีเมล:07 541 1368 | karunccp@hotmail.com

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน......

16 มีนาคม 2563   92 ครั้ง
Share :
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561......

16 มีนาคม 2563   97 ครั้ง
Share :
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561

 ผ่านระดับดีเยี่ยม ......

16 มีนาคม 2563   98 ครั้ง
Share :
 

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

 19 กันยายน 62 การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด......

16 มีนาคม 2563   96 ครั้ง
Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

  กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ......

17 มีนาคม 2563 109 ครั้ง

Share :
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

 ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช......

17 มีนาคม 2563 100 ครั้ง

Share :
 

16 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

17 มิถุนายน 2563 16 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมสวนพฤกษาสิรินธร ...

Share :
 

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร

15 มิถุนายน 2563 16 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ

14 มิถุนายน 2563 16 ครั้ง

การเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 12-13 มิถุนายน 63 ...

Share :
 

วารสารหน้าเดี่ยว วารสารหน้าเดี่ยวทั้งหมด

ร่วมภาคภูมิใจ...ลูกชัยชุมพล สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

11 มิถุนายน 2563 15 ครั้ง

ได้อันดับที่ 1 และนักเรียนทุกคนที่สอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ ...

Share :
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ่
3
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

1-2 มิถุนายน 63 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 ยินดีต้อยรับ และขอขอบคุณอย่างยิ่ง

03 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

03 กรกฎาคม 2563 6 ครั้ง

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส covid - 19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563...

Share :
 

29 มิ.ย. 63 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 6 ครั้ง

ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล...

Share :
 

27 มิ.ย. 63 โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

03 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุ่งสง...

Share :
 

26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงมติในที่ประชุม

03 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

และความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล...

Share :
 

26 มิ.ย. 63 ประชุมแม่ค้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

03 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดระเบียบการค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

Share :
 

26 มิ.ย. 63 ร่วมกิจกรรมชัยชุมพลรกษ์สุขภาพ

02 กรกฎาคม 2563 5 ครั้ง

ณ สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...

Share :